BillMcGaughey.com

Ostrzezenie: To jest automatyczne tlumaczenie. Nie moga byc niescislosci.

przejdz´ do: strony glównej

 

Przewidywanie przyszlos´ci

 

Niektóre Wzorce w historii s´wiata i jak moga³ one byc´ uz²ywane do przewidywania przyszlos´ci

Cywilizacje nalez²a³ do z²ywej kultury i maja³ cechy organizmów z²ywych. Rosna³ i spadaja³ one w cyklu z²ycia. Historycy s´wiata zidentyfikowali pewne spoleczen´stwa, które przeszly ca?y cykl. Cywilizacja Rzymu, po pote³z²ne, teraz wymar?y. Wie³c maja³ cywilizacji babilon´skiej, Majów, Sinic, indyjskim, Syryjski, i innych spoleczen´stw.

Cywilizacja, w szerokim sensie, wykracza poza cyklem z²ycia poszczególnych spo?eczen´stw, przekazuja³c jej kultury wraz z narodami w wielu cze³s´ciach s´wiata. Ale oni tez² maja³ pochodzic´ po kolei skladac´ kolejne epoki historyczne. Cztery cywilizacje juz² przyjs´c´ i rozwina³l sie³ jako pan´stwo. Innym niedawno pojawil sie³ na horyzoncie kultury; pozostaje ona w formie embrionalnej. To sprawia, z²e pie³c´ cywilizacje calkowicie, które sa³:

Cywilizacja I: Jest to najwczes´niejsza forma cywilizowanym spoleczen´stwie zaczyna w 4 tysia³cleciu pne ze wzrostem mezopotamskich i pan´stw-miast egipskich i zakon´czone czterech wielkich imperiów - Roman, Partów, Kushan i Chin´czycy Han - na 2. i wczesnych 3-gie wieków AD Jego wiek charakteryzowal sie³ konfliktem mie³dzy spoleczen´stwami koczowniczych i rolniczych oraz przez wojny i budowanie imperium polityczne.Technika pisania (pierwotnie w postaci ideograficznego) obslugiwane jego kultury.

Cywilizacja II: To jest to, co cywilizowane spoleczen´stwa stal po filozoficznego i duchowego przebudzenia 6 i 5 wieku pne który byl z kolei wia³z²e sie³ z wynalezieniem pis´mie alfabetycznym. Mimo, z²e cywilizacja ta zostala zapocza³tkowana w okresie zdominowanym przez imperiów politycznych, przyszedl do swoich wlasnych po Hunowie i innych koczowników zniszczyl te imperia pomie³dzy 3. i 6. wieku AD dominuja³cej instytucji w spoleczen´stwie stala sie³ religia³. Trzy s´wiatowe religie - buddyzmu, chrzes´cijan´stwa i islamu - i inne systemy religijne lub filozoficzne, takie jak hinduizm, judaizm i Konfucjanizm dominuje ludzka³ kulture³ w pierwszych 1500 roku ery chrzes´cijan´skiej.

Cywilizacja III: To jest cywilizacja europejskiej kultury s´wieckiej, która rozpocze³la sie³ wraz z wloskiego renesansu w 14 i 15 wieku naszej ery, a kontynuowana przez pierwszych dwóch dekadach 20 wieku AD literatury humanistycznej i sztuki, jak i nauki empiryczne zamontowany wyzwanie filozoficznie religie oparte. Cywilizacja ta byla glównie handlowych, choc´ edukacja s´wiecka odegral równiez² waz²na³ role³. Spoleczen´stwo stalo zorganizowane w europejskim stylu pan´stw narodowych.Technologia druku obslugiwane jego kultury.

Cywilizacja IV: To jest kultura wiadomos´ci i rozrywki, które poznales´ w pod koniec 20 wieku. Reklama nape³dza handel, i media, w których reklama ma miejsce (zwlaszcza telewizji) staja³ sie³ pote³z²ne instytucje w spoleczen´stwie. Róz²ne technologie elektroniczne, takie jak telefon, nagran´ dz´wie³kowych, kina, radia, telewizji i wsparcia tej kultury, która podkres´la zmyslowy aspekt ludzkiej osobowos´ci.Cywilizacja V: Wszystko co wiemy o tej kultury jest to, z²e jest komputerowo. Komputery, które obsluguja³ dwukierunkowa³ komunikacje³ mie³dzy czlowiekiem a maszyna³, sa³ dos´c´ przeciwien´stwie do technologii masowej komunikacji. Jednak, systemów i aplikacji informatycznych i komputerowych rozwija sie³ tak szybko, z²e trudno jest przewidziec´, co nasta³pi dalej.

 

Cztery z tych pie³ciu cywilizacji widzieli s´wiatlo dzienne.Pia³ty - cywilizacji komputerowo - jest jak niemowle³ otwieraja³cego oczy po raz pierwszy. Poniewaz² historia s´wiata zawiera teraz dos´c´ kompletny zapis czterech pierwszych cywilizacji, moz²liwe jest zidentyfikowanie pewnych wzorców historycznych, które odnosza³ sie³ do cywilizacji, jak rozwijaja³ sie³ z jednego etapu z²ycia do drugiego, w oparciu o badania tych cywilizacji. Po ogólny schemat jest ustalone, to staje sie³ moz²liwe, aby zastosowac´ to do cywilizacji, która w?as´nie teraz zaczyna sie³ rozwijac´, daja³c nam wgla³d w przyszlos´c´.

Niektóre wzory, które pojawiaja³ sie³ z analizy czterech pierwszych cywilizacji zawierac´ naste³puja³ce:

(1) W przypadku nowych technologii z zupelnie róz²nych i wie³ksze zdolnos´ci komunikacji jest najpierw wprowadzony do spoleczen´stwa, to gle³boko zmienic´ kulture³, a nawet wyznaczaja³ pocza³tek nowej cywilizacji. Walory zwia³zane z pomoca³ technologii ksztaltowac´ nowa³ kulture³.

(2) Nowe cywilizacje produkcji nowych instytucji wladzy jako funkcje raz staja³ sie³ rozpatrywana nieformalnie zorganizowane, odla³czyc´ jako oddzielne os´rodków wladzy i dochodzic´ dominacji politycznej i kulturowej.

(3) Kaz²da cywilizacja rozwija wlasne dominuja³cych przekonan´ i wartos´ci, wlasne modele atrakcyjnej osobowos´ci i wlasnego "religii" w szerokim znaczeniu.

(4) Cywilizacje s´ledzic´ cykl z²ycia, w którym uplyna³l okres ich "mlodziez²y" jest oznaczony w wyniku intensywnego wzrostu i kreatywnos´ci kulturowej, ich okres "doroslos´ci" naznaczonym tworzenia imperiów, a okres ich "spadku" jest oznaczony instytucjonalnych przymusu i przemocy z udzia?em tych imperiów.

(5) Tematy i wartos´ci, które panowaly na pocza³tku epoki historycznej cze³sto uste³puja³ ich przeciwien´stwo, jak epoka dobiega kon´ca.

(6) Nadejs´cie nowej cywilizacji wp?ywa równiez² instytucje, które by?y dominuja³cym dwóch epok wczes´niejszych. Takie instytucje poddane procesowi demokratyzacji.

 

Teraz, aby stosowac´ te wzory do pia³tego cywilizacji, moz²emy zadac´ naste³puja³ce pytania:

(1) Przy zaloz²eniu, z²e technologia komputerowa zwiastuje nowa³ cywilizacje³, jakie cechy w tej technologii be³da³ kszta?towac´ nowa³ cywilizacje³?

(2) Jakie nowa instytucja (e) moz²e stac´ sie³ dominuja³cy w spo?eczen´stwie?

(3) Jaki be³dzie rodzaj tego spoleczen´stwa z "religii", w tym jego dominuja³cych przekonan´ i modeli atrakcyjnej osobowos´ci?

(6) Poniewaz² instytucje komercyjne i edukacyjne staly zorganizowane w trzecim epoki jako oddzielnych os´rodków wladzy, jeden zaklada, z²e be³da³ one przedmiotem zmian dwóch epok póz´niej - jako pia³ty epoka historii zaczyna. Jakie zmiany moz²na by oczekiwac´ w tych dwóch dziedzinach, jak technologia komputerowa jest stosowana? Jak moz²e "demokratyzacji" odbe³dzie sie³ w edukacji oraz w handluization" take place in education and in commerce?

Pytania zwia³zane z czwartego i pia³tego wzory sa³ trudne do klatki, poniewaz² tylko z perspektywy czasu wiemy, z powszechnych form cywilizacji.

 

***** *** ***** *** ***** *** ***** *** ***** *** ***** *** ***** *** ***** *** *****

(1) W przypadku nowych technologii z zupelnie róz²nych i wie³ksze zdolnos´ci komunikacji jest najpierw wprowadzony do spoleczen´stwa, to gle³boko zmienic´ kulture³, a nawet wyznaczaja³ pocza³tek nowej cywilizacji. Walory zwia³zane z pomoca³ technologii ksztaltowac´ nowa³ kulture³.

Cywilizacja I: Pisanie zostal wynaleziony w Mezopotamii okolo 3100 pne; w Indiach, okolo 2500 B.C .; w Chinach i na Krecie, okolo 2000 pne, itp Daty wynalazku grubsza pokrywa sie³ z wygla³dem miasta-pan´stwa i wojny mie³dzy tymi pan´stwami, co prowadzi póz´niej do królestw. Ideograficzne pismo bylo zbyt trudne do uzyskania pis´mienny populacji ale opanowane przez zawodowych uczonych w Pis´mie. Zapisy pisemne niezbe³dne do wsparcia rza³du i religijne biurokracje byly.

Cywilizacja II: Alfabetyczny pisania zostal opracowany w polowie 2-te tysia³clecia pne w Palestynie i Syrii. Jednak tak naprawde³ nie chwycic´ az² do okolo 1000 do 600 pne Ten rodzaj pisania niech szerszego i bardziej aktywny segment umieje³tnos´ci nabywaja³ ludnos´ci. Dociekliwy umysl zacza³l badac´ koncepcje³ slów. Pisma religijne zacze³ly sie³ pojawiac´. Wydarzenia te obslugiwane praktyke³ filozofii i rozwoju religii s´wiata.

Cywilizacja III: Druk przyszedl do Europy Zachodniej w polowie 15 wieku naszej ery Technologia ta kulturowa pomógl upowszechniania wiedzy i wspierac´ system edukacji powszechnej. Gazety drukowane zawarte reklam komercyjnych, który stal sie³ glównym sposobem, z²e przedsie³biorstwa przekazywane z klientami. Ksia³z²ki byly podstawowym zasobem w szkolach.

Cywilizacja IV: Róz²ne urza³dzenia komunikacji elektronicznej zostaly wynalezione w latach 19 i pocza³tku 20 wieku. Media te tworzone trwaja³ce spektakl wydarzen´ publicznych w czasie rzeczywistym. Cieszyly sie³ reklam komercyjnych, zaste³puja³c gazety jako podstawowego narze³dzia firm na sprzedaz²y produktów. Indywidualni wykonawcy stalo sie³ powszechnie znane w spoleczen´stwie.

Cywilizacja V: Sieci komputerowe staly sie³ popularne w latach 1990. Pozwalaja³ one dwukierunkowa³ komunikacje³ mie³dzy ludz´mi w Internecie. Klienci dla produktów moga³ komunikowac´ sie³ bezpos´rednio z producentami. Wyszukiwarki doskonalic´ komunikacje³ do konkretnych potrzeb uz²ytkownika.

(2) Nowe cywilizacje produkcji nowych instytucji wladzy jako funkcje raz staja³ sie³ rozpatrywana nieformalnie zorganizowane, odla³czyc´ jako oddzielne os´rodków wladzy i dochodzic´ dominacji politycznej i kulturowej.

Cywilizacja I: Rza³d odla³cza sie³ od s´wia³tyni. Sa³dy królewskie sa³ ustalone. Walcza³cych Królestw stworzyc´ imperium polityczne. Kulminacja w Roman, Partów, Kushan i Chin´czyków Han imperiów 2 wne

Cywilizacja II: Filozofowie oferuja³ zreformowac´ rza³dy. Religijne prorocy wyzwanie imperialnej mocy. Instytucja s´wiatowej religii powstaje obok s´wieckiej wladzy do rza³dzenia spoleczen´stwem w dualistycznej aranz²acji.

Cywilizacja III: Krucjaty pobudzic´ handel s´ródziemnomorskiej. Lichwiarzy wojny finansów mie³dzy królów, papiez²y i s´wie³tych rzymskich cesarzy. Bogaci kupcy z pólnocnej wloskich miastach byly mecenasów kultury i wyksztalcenia swoich dzieci w badaniach humanistycznych. Z tych pocza³tków imperium handlowe wzrosly. Uniwersytety kielkuja³cego w calej Europie i Ameryce.

Cywilizacja IV: przemysl rozrywkowy pojawil sie³ jako jeden, spos´ród wielu, w spoleczen´stwie handlowej. Kiedy radio i telewizja staly sie³ glówne media rozrywkowe, rozrywka stala sie³ kluczem do sprzedaz²y produktów komercyjnych.

Cywilizacja V: Internet byl kompleks pola³czonych komputerów zapocza³tkowanych przez Departament Obrony i kilku uczelniach. Nagle znaleziono nowe moz²liwos´ci handlowe.

(3) Kaz²da cywilizacja rozwija wlasne dominuja³cych przekonan´ i wartos´ci, wlasne modele atrakcyjnej osobowos´ci i wlasnego "religii" w szerokim znaczeniu.

Cywilizacja I: To byla epoka religii obywatelskiej, gdy miasta mial bogów opiekuna i cesarze byli deifikowal.Dominuja³ca³ osobowos´cia³ byl królem podboju - Faraon, Juliusz Cezar, czy Aleksander Wielki.

Cywilizacja II: S´wiat religii, jak religia, jest dobrze rozumiane. Ta epoka znalez´c´ swoje atrakcyjne modele osobowos´ci w filozofów i proroków religijnych. Wielcy królowie i cesarze osób zorientowanych w filozofii, takich jak Marka Aureliusza, Asoka, czy Aleksandra Wielkiego.

Cywilizacja III: Podczas gdy religie s´wiata nadal w mocy, nowa s´wiecka kultura literatury, sztuki i muzyki stal sie³ nos´nikiem wartos´ci duchowej.Dominuja³ca³ osobowos´c´ byla twórca³ lub pisarzem. Przywódcy polityczni, którzy pisali dobrej prozy nabrala cech wielkos´ci. Fryderyk Wielki opanowal francuski proza. Thomas Jefferson i Abraham Lincoln byli znani ze swojej prozy elokwencji. Winston Churchill bylkolejnym utalentowanym pisarzem.

Cywilizacja IV: s´wiat filmów, nagran´ muzycznych, radia i telewizji stanowi kulturowa³ "niebo", w którym artystami sa³ jasne gwiazdy. Rozrywka-toczone-polityk, takich jak Ronald Reagan i Jesse Ventura, sa³ zsynchronizowane z tym wieku.

Cywilizacja V: Nie wiemy, co be³dzie "religia" z tej epoki, czy maniakiem-jak osobowos´c´ be³dzie politycznie udany.

(4) Cywilizacje s´ledzic´ cykl z²ycia, w którym uplyna³l okres ich "mlodziez²y" jest oznaczony w wyniku intensywnego wzrostu i kreatywnos´ci kulturowej, ich okres "doroslos´ci" naznaczonym tworzenia imperiów, a okres ich "spadku" jest oznaczony instytucjonalnych przymusu i przemocy z udzia?em tych imperiów.

Cywilizacja I: mlodziez² tej cywilizacji nasta³pil w czasie, tak odleglej, z²e niewiele wiadomo o nim.Faza doroslych jest oznaczony przez tworzenie duz²ych imperiów politycznych: egipskich, asyryjskich, perskich, greckich, rzymskich, Partów, Sasanian, Mauryan, Gupta, Han i kolejnych chin´skich imperiów. W czasach Chrystusa, Mideastern s´wiat byl zme³czony walka³. Ludzie pragne³li pokoju.

Cywilizacja II: mlodziez² jest oznaczony z²yciu wielkich filozofów i proroków religijnych, których z²ycie kronike³ w klasyce literatury, takich jak dialogi Platona lub w pismach religijnych. Te klasyki zwykle zostaly napisane w miejscu pola³czenia mówionego i pisanego kultury - jes´li pismo bylo jeszcze nowos´cia³. Grecy byli niedawno literat w czasie Sokratesa. Z²ycie Jezusa powiedziano ustnie przed Ewangelie zostaly napisane. Podobnie jest z Buddy. Harb spopularyzowal pisanie w Mekce.Faza doroslych jest oznaczony przez instytucje³ s´wiatowej religii - jego kos´cielnej struktury, klasztorów, jego stosunku do wladzy s´wieckiej. W fazie spadku, róz²ne religie walcza³ ze soba³: chrzes´cijanie walcza³ muzu?manów w wypraw krzyz²owych, w Hiszpanii, muzulmanie walcza³ Hindusi w Indiach. Jest to równiez² wiek i palenie czarownic "przes´ladowania heretyków".

Cywilizacja III: mlodos´c´ jest okresem wloskiego renesansu, w wieku od odkrycia s´wiata, podboju imperium Inków i Azteków i innych czasów heroicznych. Ta kultura, niedawno wystawiony na druku, produkowane William Szekspir, Cervantes, i inne. Zme³czony sporów teologicznych, intelektualis´ci europejscy zwrócil sie³ do studium natury.Faza doroslych zobaczyl rozwoju duz²ych systemów handlowych, uczelni i pan´stwo narodowe. W fazie spadku, Europa samozniszczeniu w imperialnej rywalizacji i dwóch wojen s´wiatowych. Ideologie zwrócil nienawistne i destrukcyjne.

Cywilizacja IV: Ludzkos´c´ zwrócil sie³ do beztroskiej zaje³c´ po dwóch wojnach s´wiatowych. Popularna³ rozrywka³ stalo sie³ wie³ksza cze³s´c´ z²ycia publicznego. Imperium w tej epoce skladala sie³ z takich rzeczy jak w hollywoodzkich i sieci radiowych i telewizyjnych. Teraz sa³ oznaki publicznym znieche³ceniem Wielka rozrywka: seks i przemoc ws´ród hollywoodzkich filmów i telewizji, destrukcyjnej wizji muzyki rap, pokolenia mlodych ludzi, którzy nie wiedza³, jak czytac´.

Cywilizacja V: Internet jest ekscytuja³ce miejsce w tych dniach. Jego wlas´ciciele staja³ sie³ bajecznie bogaty, jak ceny akcji wspinac´. Nastoletnie hakerzy zaklócic´ serwisów korporacyjnych. Korzystanie z Internetu ros´nie w zawrotnym tempie. Poza tym, nie wiemy.

 

***** *** ***** *** ***** *** ***** *** ***** *** ***** *** ***** *** ***** *** *****

(5) ematy i wartos´ci, które panowaly na pocza³tku epoki historycznej cze³sto uste³puja³ ich przeciwien´stwo, jak epoka dobiega kon´cad.

Cywilizacja I:

(a) Ta epoka jest temat rozszerzenia i umocnienia wladzy politycznej przez sily militarnej. Jej tematem jest jednym z silnym subduing slaby zwycie³stwa przez rozlewu krwi, ziemskiego majestatu i wladzy. Pod koniec epoki, sprzeczne pomysly doszly do glosu. Filozofowie glosili, z²e dobroc´ jest lepsza do bogactwa lub wladzy. Jezus nauczal, z²e ostatni be³da³ pierwszymi, a pierwsi ostatnimi i cisi posia³da³ ziemie³. Sukces Zdobywcy wojskowej byl "Ksia³z²e³ Pokoju". Pocza³tkowo stosowany do Salomona, który naste³pnie wojowniczy Dawida, tytul ten zostal póz´niej stosowane do Jezusa jako Mesjasza. Równiez² dwa cesarze rzymscy byli ksia³z²e³ta pokoju: August odsuna³l do granicy bardziej uzasadnionym nad Dunajem po katastrofalnej poraz²ce w Lesie Teutoburskim w 9 rne Podobnie Hadrian ustawic´ granice imperium na rzece Eufrat po nieudanych próbach Trajana rekonkwista ziemi od Partów.

Cywilizacja II:

(a) Pierwsi chrzes´cijanie byli pacyfistami. Jezus nie stawial oporu do porywaczy. Chrzes´cijanie pocza³tkowo odmówil sluz²by w armii cesarskiej w Rzymie. Ale jak chrzes´cijan´stwo stalo sie³ akceptowane w ramach imperium rzymskiego, chrzes´cijanie, wsta³pil do armii. Królowie Franków dal ziemie kos´cielne we Wloszech, które musialy byc´ bronione przez z²ycie. Papiez² Urban II rozpocze³la nowa³ ere³ w religijnej wojny, kiedy w 1095 AD, dal swoje blogoslawien´stwo chrzes´cijan´skiej krucjaty na odzyskanie Ziemi S´wie³tej od muzulmanów. Wojny religijne mie³dzy muzulmanów i hinduistów i nawet mie³dzy chrzes´cijanie i buddys´ci (w Japonii) charakteryzuje kon´cowej fazie tej epoki.Idealnym spokoju usta³pil, z²e wojny.

(b) Pod wplywem filozofii Platona, wczesnego chrzes´cijan´stwa ceniony "rzeczy niewidzialnych" ponad te, które moz²na bylo zobaczyc´.Cialo bylo zle; Umysl byl dobry. Bieda byla równiez² cnota³. Jako Kos´ciól zyskal s´wiatowe posture³, stalo sie³ bogaci. Kos´cioly zostaly ozdobione pie³kna³ sztuka³. Masywne katedry zbudowano w 13 wieku we Francji. Renaissance sztuki pola³czyl sily z chrzes´cijan´stwem w kosztownego projektu odbudowac´ kos´ciól S´wie³tego Piotra - dos´c´ rzecza³, aby je zobaczyc´.

Cywilizacja III:

(a)Renaissance sztuki charakteryzuje sie³ stalymi, okra³gle ksztalty, które sugeruja³, namacalnych przedmiotów. Pie³kno tkwi w udoskonalonej formie obiektów. Z drugiej strony, na kon´cu trzeciego epoki kultury staly bardzo rozdrobnione. Sztuki impresjonistycznej nie próbowac´ przedstawiac´ forme³ lub ksztalt, ale zamiast tego stworzyl wraz²enie fotograficznego sceny z rozrzuconymi plamami farby. W chaotyczne formy Picasso, atonalnego muzyka³ Strawin´skiego, Dada, obiektów trouve itp, wraz z nowo wynalezionych krzyz²ówki, stanowily kultury, który byl bez spójnos´ci lub nawet spójnos´ci. Kultura ta byla bez pie³kna w tradycyjnym sensie. Carl Jung porównaniu go z poszarpanych wzorców mys´lowych chorych na schizofrenie³.Sloganem w Muzeum Sztuki w Minneapolis Walker podsumowuje nowa³ ideal: ". Bits & pieces uloz²yla przedstawic´ pozory calos´ci" Nie moz²e byc´ zintegrowana calos´c´.

(b) Europejski pan´stwo narodowe bylo w dominacji w póz´nych czasach renesansu. Jeden uwaz²a, trio silnych wladców na pocza³tku 16 wieku: Henryka VIII, Francis I Francji, Karola V w Niemczech, Austrii i Hiszpanii. Ponadto Sulejman Wspanialy rza³dzil imperium osman´skiego i Akbar Wielki rza³dzil Indie. Pod koniec tej epoki, instytucja monarchii narodowej Cios byl przedmiotem Kaiser Wilhelm s´mierc´ jako Niemiec, Franz Josef Austro-We³gier i cara Mikolaja II Rosji usunie³to z tronu i zasta³pic´ rez²imów demokratycznych i socjalistycznych.Imperium Osman´skie w Turcji zostal zasta³piony przez pan´stwa demokratycznego.

(c) Trzecia epoka historii s´wiata charakteryzuje da³z²enie do bogactwa. Podróz²nicy europejscy zaatakowali Ameryke³ w poszukiwaniu zlota, zniewolenie Indian i Afrykan´czyków. Kolonie handlowe powstaly w Ameryce Pólnocnej. Uprzemyslowienie stworzyl nowego bogactwa. Byla to reakcja na tego bogactwa w jej schylkowych dni jak zwia³zki zawodowe powstaly sprzeciwiac´ wlas´cicieli maja³tku.Ruch antislavery odzyskal prawa czlowieka nad prawem do wlasnego narodu. Pienia³dze umies´cic´ na swoim miejscu.

(d) Trzecia epoka rozpocze³la sie³ Europejczycy twierdza³c kontrole³ nad narodami w innych cze³s´ciach s´wiata. Po pierwsze, obalil imperia Azteków i Inków i skolonizowanych slabo zaludnionych obszarach Ameryki Pólnocnej. Póz´niej Brytania naloz²yla rza³dów kolonialnych po Indiach. Mocarstwa europejskie zdobyl koncesje handlowe w Chinach i rzez´bione sie³ równikowa³ Afryke³ jako kolonii. W 20. wieku, z drugiej strony, byl czas, kiedy mocarstwa europejskie zrzekl kolonie w Azji i Afryce. Gandhi walczyl o indyjskiej niepodleglos´ci. Mao Tse-tung i Ho Chi Minh przyniósl niezalez²nych regula ich narodów pod auspicjami komunizmu.

Cywilizacja IV:

(a) Kultura rozrywka zacze³la sie³ zabawa - na niepowaz²ne i bezpiecznej aktywnos´ci dla dzieci. Kultura ta kon´czy sie³ wielki biznes stara sie³ chronic´ swoja³ wlasnos´c´ intelektualna³ i konglomeraty medialne wykorzystywanie dzieci przez odwolywanie sie³ do ich brutalnych instynktów.Media Entertainment bagatelizowane dyskusji politycznych, a placic´ za reklamy telewizyjne, zmuszaja³ polityków do poszukiwania pienie³dzy od szczególnych interesów. To destrukcyjne strony mediów rozrywki przyslania jej regeneracyjne strony.

(b) Na pocza³tku 19 wieku, bialy Amerykanie wys´miewany czerni poprzez wspieranie procedur rozrywkowych, takich jak "Jim Crow" Ditty i Blackface pokazy minstreli. W polowie 20 wieku, zyskala uznanie artystów czarne jak sportowcy rywalizowali powodzeniem czarne z bialymi w profesjonalnym sporcie i wokalistów takich jak Elvis Presley przywlaszczyl czarne style muzyczne. Pod koniec 20 wieku, poprawnos´c´ polityczna rza³dzi. Dramaty przedstawiaja³ce konflikt mie³dzy czarnym i bialym Amerykanów zazwyczaj umies´cic´ czern´ w pozytywnej roli, a kwestie³ zlowrogich role dla bialych.

(6) Nadejs´cie nowej cywilizacji wplywa równiez² instytucje, które byly dominuja³cym dwóch epok wczes´niejszych. Takie instytucje poddane procesowi demokratyzacji.

Prehistoria i Civilization II: W preliterate kultury, dziedziczne kaplan´stwo przewodniczy rytualnych poprzez oparte na pamie³c´ formul religijnych. W czasie, te kaplan´stwo moz²e rozwijac´ wlasny interes w sprzecznos´ci z interesem wie³kszej spolecznos´ci. Civilization II przyniósl reforme³ religii. Wyznanie i idealy stala sie³ waz²niejsza niz² rytual. Równiez² kaplani nowych religii zostaly wybrane z szerszej cze³s´ci spoleczen´stwa. Pozycje kaplan´skie nie byly dziedziczne, ale byly, a nie w oparciu o zaslugi lub biurokratycznej powolania. Budda mocno kwestionowane pozycje³ bramin kaplanów. Powiedzial: "Nie Brahman jest takie od urodzenia; Brahman jest takie jego czynów." Klasztory buddyjskie przyznal, zarówno me³z²czyz´ni, jak i kobiety, osoby o niskim, jak i wysokim urodzenia. Podobnie, chrzes´cijan´stwo dozwolone osoby niskiego urodzenia rosna³c´ w hierarchii kos´cielnej. W przeciwien´stwie do tego, kaplani z²ydowscy przybyli z pokolenia Lewiego.

Cywilizacja I i Civilization III: Imperial rza³d byl dominuja³ca³ instytucja³ Civilization I. W trzeciej epoce historii, rza³d przeszedl proces demokratyzacji w interesy handlowe potwierdzila swoja³ sile³ w spoleczen´stwie. Demokratyczne rewolucje polityczne mialy miejsce w Anglii w 17 wieku, w Ameryce i we Francji pod koniec 18 wieku, w Rosji i Chinach, w 20 wieku. Demokracja zaste³puje dziedziczny podstawy przywództwa rza³du w procesie wyboru opartego na wybory czy biurokratycznych promocjach. Najwyz²sze stanowiska rza³dowe staly sie³ otwarte dla osób o niskim urodzeniu. Abraham Lincoln byl symbolem tego.

Cywilizacja II i Cywilizacja n IV: dominuja³ca instytucja Cywilizacja II bylo to, z²e od religii s´wiata: Kos´ciól. Jak zorganizowana religia demokratyzacji w wieku rozrywkil Niektóre wczes´niej zamknie³te hierarchie religijne otworzyly sie³ do ordynacji kobiet. Religia byla baza poparcia dla ruchu praw obywatelskich czarnego w Stanach Zjednoczonych. Televangelist Billy Graham desegregated jego rajdy. Amerykan´ska rozrywki dostarczyl moz²liwos´ci dla Murzynów i kobiet.

Cywilizacja III i Cywilizacja V: nowo wschodza³cych, dominuja³ce instytucje Civilization III byly instytucje komercyjne i edukacyjne. Mimo, z²e nie wiem, co pia³ty epoka historii s´wiata przyniesie, moz²na spekulowac´ na temat wplywu komputerów. W odniesieniu do handlu, wiemy, z²e dzialalnos´c´ gospodarcza jest silnie uzalez²nione od e-commerce. Poniewaz² Internet pozwala kupcy uda bez wie³kszych inwestycji kapitalowych nie ma rzeczywis´cie wplyw demokratyzacji. Kaz²dy, kto ma dobry pomysl i wykonanie dz´wie³ku moz²e odnies´c´ sukces w sprzedaz²y produktów. Firmy zwia³zane z Internetem stworzyli natychmiastowe milionerów. W odniesieniu do edukacji, komputer moz²e stworzyc´ kursy, które pozwola³ studentom maja³ wysokiej jakos´ci, instrukcje zindywidualizowany przy niskich kosztach. Dlatego wszyscy ludzie, niezalez²nie od moz²liwos´ci finansowych, moga³ sobie pozwolic´ na edukacje³ znakomity - przejs´c´ do najlepszych szkól, z²e tak powiem. Skoro tak, fakt, z²e osoba uczestniczyla jedno kolegium, a nie inna powinna przyznawac´ z²adnych korzys´ci spoleczne. Edukacja skomputeryzowana be³da³ mialy wplyw demokratyzacji.

 

***** *** ***** *** ***** *** ***** *** ***** *** ***** *** ***** *** ***** *** *****

Perypetie Prediction

Nauka przewidywania ma wypryskami przeszlos´c´. Liczne opowies´ci pokazuja³ glupote³ próbuja³c przewidziec´, jak ten czy inny wynalazek moz²e radzic´ w codziennym z²yciu. "Radio nie ma przyszlos´ci. Cie³z²sze od powietrza maszyny lataja³ce sa³ niemoz²liwe. Rentgenowskie okaz²e sie³ oszustwem," powiedzial wybitny brytyjski naukowiec William Thomson. W 1946 roku, Darryl F. Zanuck, szef wytwórni 20th Century Fox, wzia³l nieche³tnie patrzy na przyszlos´c´ telewizji. "Ludzie be³da³ wkrótce znudzi sie³ patrza³c na pudelko ze sklejki co noc", przepowiedziall. Prezes Rutherford Hayes powiedzial o telefon Bell: "To jest niesamowity wynalazek, ale kto by kiedykolwiek chcesz uz²yc´ jednego z nich?" Przyla³czaja³c sie³ z tym uczuciem, notatki Western Union, powiedzial: "Ten telefon ma zbyt wiele niedocia³gnie³c´, aby byc´ powaz²nie traktowane jako s´rodek komunikacji."

Inni brali zbyt optymistyczna³ wizje³ technologii, które byly w ich wschodza³cych dzien´.Producent przewidzial odkurzacza w 1955 roku: "ja³drowe Odkurzacze zasilane próz²niowe prawdopodobnie stac´ sie³ rzeczywistos´cia³ w cia³gu 10 lat."Pisarz w Brooklyn Eagle przewidzial w 1900 roku, z²e "poczta be³dzie dostarczana do domów w rur pneumatycznych." Futurystyczny scenariusze opracowane w 1950 roku zobaczylem mase³ ludzi dojez²dz²aja³cych do pracy do s´miglowców. Z drugiej strony, istnieje wiele waz²nych wynalazków, z²e nikt nie przewidywal: kuchenki mikrofalowe, rzepy, obiady TV, chirurgia laserowa, poduszki powietrzne, Internet.

Znaja³c przyszlos´c´ moz²e byc´ cenne, jes´li osoba jest w stanie ustawic´ sie³ lub inwestowac´ swoje pienia³dze, aby skorzystac´ z rozwijaja³cego sie³ trendu. Doradcy gieldowe wyz²yc´ z prowadzenia na biez²a³co z najnowszymi rozwoju produktów w ich okolicy. Tysia³ce inwestorów z niepokojem czekaja³ na wydanie w kaz²dym miesia³cu technologii Raportu Gilder. Jego strona internetowa jest zablokowany, gdy raport jest pierwszym publikowanych w Internecie. Ceny akcji szybko strzelac´, gdy Gilder sprawia pozytywne komentarze na temat technologii lub spólki z produktów wykorzystuja³cych je. Wlasna dodaje Gilder za praktycznie gwarantuje, z²e. Ale, oczywis´cie, pierwsze inwestorzy z informacji czerpac´ najwie³ksze korzys´ci; Wkrótce wies´ci inwestycja jest dyskontowane.

W polowie 19 wieku, grupa intelektualistów skupionych wokól Ralph Waldo Emerson byly inspirowane przez mys´l, z²e amerykan´ska kultura wkrótce równe lub przekrocza³ kultury europejskiej. Nikt nie przyje³li ten pomysl bardziej entuzjastycznie niz² Walta Whitmana, poeta, który napisal w Demokratycznych Vistas: "I teraz, dla jednego, promulge, oglaszaja³c natywnej ekspresji-ducha .. dla tych pan´stw ... inny od innych, bardziej ekspansywnej , bardziej bogaty i wolny, nalez²y s´wiadczy oryginalnych pisarzy i poetów przyjs´c´, przez amerykan´skich osobistos´ci ... i przez native obrazach superber i wzrostów je³zyka, pies´ni, opery, przemówien´, wykladów, architektury - i wzniosle i powaz²ne religijna demokracja surowo biora³c polecenia ... oraz jego wlasnych zasad wewne³trznych i z²yciowych, odbudowy, demokratyzacji spoleczen´stwa. " Co rzeczywis´cie przyszedl, gdy amerykan´ska kultura triumfowal wieku póz´niej, bylo popularne kultura - filmy zamiast opery, teksty piosenek rockowych, a nie wiersze, wodewil, kreskówki, seriale i inne prace niepowaz²ne. Niewielu wyznawali do tworzenia przejawów kultury demokratycznej. Z wyja³tkiem ZSRR, z²e takie mys´lenie nie jest aktualny. Whitman nie mógl przewidziec´ wplyw nowych technologii komunikacyjnych po ekspresji kulturalnej.

Najbardziej zamiatanie rodzaju przewidywania byly zwia³zane z religia³. Od czasu do czasu pojawialy sie³ proroków religijnych informujemy, z²e wkrótce s´wiat be³dzie kon´czyc´. William Miller przyniósl tysia³ce jego zwolenników na szczytach wzgórz Massachusetts i stanu Nowy Jork w oczekiwaniu, z²e wydarzenia, jakie moga³ wysta³pic´ w cia³gu roku od 21 marca 1843. Jes´li okres ten ulegl przedawnieniu i wszystko wydawalo sie³ normalne, Miller przeloz²one apokaliptycznym data 22 paz´dziernika 1844. Jego awaria wyste³puje nazwano "wielkie rozczarowanie". Mormoni, S´wiadkowie Jehowy, pierwsi chrzes´cijanie, Gala³z´ Dawidowa, Brama Niebios Kult i inni mieli podobne oczekiwania; jednak do tej pory, s´wiat, jak wiemy, to w historii pozostaje w duz²ej mierze nienaruszone. Dlatego tez² przyznal, z²e stara sie³ przewidziec´, kon´ce s´wiata lub wie³kszym przebiegu zdarzen´ be³da³ i powinny byc´ spelnione z duz²ym sceptycyzmem.

W 30 roku pne, tuz² po Oktawian pokonal Antoniusza i Kleopatry w bitwie pod Akcjum, aby stac´ sie³ niekwestionowanym wladca³ imperium rzymskiego, historyk moz²e maja³ kilka prognoz. Po pierwsze, uznaja³c, z²e seria wataz²ków (czasem w partnerstwie) orzekl spoleczen´stwa rzymskiego przez ponad pól wieku, móglby przewidziec´, z²e stosunkowo niedos´wiadczony Oktawian, siostrzen´ca Juliusza Cezara, by ostatecznie przegrac´ z kims´ innym w walce o wladze³. Mógl przewidziec´, z²e szaleja³ce napie³cia mie³dzy bogatymi i biednymi rozerwie spoleczen´stwa rzymskiego siebie, a moz²e byc´ rozwia³zany w Senacie. Z²adna z tych rzeczy sie³ wydarzylo. Oktawian mial niespodziewane umieje³tnos´ci politycznych i administracyjnych, co pozwollo mu umocnic´ wladze³ w siebie i znalez´li pierwsza³ dynastie³ cesarska³ Rzymu. Dynastie tego typu trwala na Zachodzie az² do 5 wieku naszej ery, a na wschodzie, az² do 15 wieku naszej ery.

Sam historyk, patrza³c na stanowisko Rzymu w s´wiecie, moz²e maja³ kilka innych prognoz. Przypominaja³c, z²e Persowie podbili Medów i Babilon´czyków, a z²e Aleksander Wielki Macedon´ski podbil Persje³ i z²e Rzym podbil resztki Seleucid, macedon´skich Ptolemejskiego i greckich imperiów, móglby pesymistycznie tego spodziewac´ niektóre nowe imperium polityczne podbije Rzymu, byc´ moz²e zacie³tej Partów na wschodzie. Albo, przyjmuja³c bardziej optymistyczne spojrzenie, on móglby sie³ spodziewac´, z²e Rzym be³dzie podbic´ Królestwo Partów. Ani sie³ stalo. Rzym nadal wytrzymuje Partów pomimo wieków wojny. Partowie, udalo przez Sasanid Persów, podobnie jak je powstrzymac´ kle³ske³ z ra³k Rzymian. Przypominaja³c skutecznego s´cigania Juliusza Cezara z wojen galijskich, moz²e równiez² oczekiwac´ tego historyk imperium rzymskiego do ekspansji na terenach barbarzyn´ców z pólnocy i wschodu. Moz²liwos´c´ ta zostala tylko cze³s´ciowo spelnione. Rzymianie nie podbic´ wiele Brytanii i Rumunii; jednak ich próba poszerzenia na wschód, do Niemiec by? sfrustrowany, gdy plemiona german´skie wodza³ Hermann zdziesia³tkowana trzy legiony rzymskie w bitwie stoczonej w 9 AD Oktawiana, teraz Cezara Augusta, utrwalony wschodnia³ granice³ swego imperium na Dunaju.

Ostateczny los Rzymu byl calkowicie wyla³czony ekranie radaru tego historyka. Pomimo zwycie³stwa Hermann, to byloby bardzo malo prawdopodobne, z²e german´skie lub inne koczownicze plemiona mogly opanowane Zachodniego Cesarstwa Rzymskiego, worek Rzym, i ustanowic´ male królestwa w calej zachodniej Europie, podczas gdy rza³d Roman potrwa we wschodnich prowincjach na naste³pne tysia³c lat. Jeszcze mniej prawdopodobne byloby, z²e prorok z Galilei religijne, pote³piony przez dzialania rzymskiego prokonsula w Judei i stracony za bluz´nierstwo po szes´c´dziesie³ciu latach, przyjdzie byc´ czczony jako "Syna Boz²ego"; i z²e jego kultu, po wiekach przes´ladowan´, najpierw ubiegac´ sie³ o spora³ cze³s´c´ ludnos´ci Rzymu, a naste³pnie stac´ sie³ religia³ pan´stwowa³ w Rzymie; i z²e nowa religia chrzes´cijan´stwa zapewni matryce³ kulturowa³ spoleczen´stwa post-rzymskiego, konwersji koczowniczych zdobywców Rzymu, a naste³pnie przeniesiony do ziemi na calej ziemi. S´wiat religii jako naste³pca imperium politycznego bylby najbardziej niepoje³te.

Tysia³c pie³c´set lat póz´niej, moz²liwos´c´ imperium religijnej wyraz´nie widoczne. Wojuja³cy chrzes´cijanie, którzy wype³dzeni Maurów z Pólwyspu Iberyjskiego byli che³tni do zdobycia nowych dusz dla Chrystusa. Aleksander VI wydal bulle³ w 1493 podzielenie nowo odkryte ziemie poza Europa³ mie³dzy Hiszpanii i Portugalii, pod warunkiem, z²e zamieniaja³ sie³ mieszkan´com tych ziem do chrzes´cijan´stwa.Prawdopodobny scenariusz, biora³c pod uwage³ przeznaczone rozszerzenie wplywów w Europie, bylo to, z²e Kos´ciól rzymski w kon´cu rza³dzic´ calym s´wiatem. Tak sie³ nie stalo. Chociaz² ksie³z²a jezuici wspierane przez hiszpan´skich i portugalskich rza³dów kolonialnych konwertowane rdzennych mieszkan´ców Ameryki Lacin´skiej do rzymskiego religii katolickiej, podobne wysilki na Dalekim Wschodzie nie powiodlo sie³, gdy rza³dy Chin i Japonii wydalony chrzes´cijan´skich misjonarzy w 17 wieku. Europa sama stala religijnie podzielona w okresie reformacji. Pomimo deklaracji papiez²a, francuski, niderlandzki i angielski skolonizowali Ameryke³ Pólnocna³; wydawalo sie³ bardziej zainteresowani uzyskaniem korzys´ci handlowych niz² w szerzeniu wiary chrzes´cijan´skiej. Czasy byly odwracaja³c sie³ od ambicji religijnej i zamiast obejmuja³c takie rzeczy jak handlu, nauki i techniki, literatury i muzyki.

Tak wie³c wydaje sie³, z²e niedoszly predyktorami wie³kszych trendów be³dzie konsekwentnie zostaly udaremnione, gdyby przewidziano historie³ s´wiata jako logiczny poste³p od rzeczy w przeszlos´ci. Nowe instytucje i nowe zestawy obawy wynikaja³ zasta³pic´ te znane w przeszlos´ci; i wydaje sie³, z²e w przyszlos´ci be³dzie cia³z²yc´ bardziej w kierunku tego, co nigdy nie bylo, niz² to, co bylo. Po co, to jest historia w przewidywanie przyszlos´ci?
Wszystko, co moz²emy powiedziec´, to to, z²e historia jest naszym glównym z´ródlem wiedzy o tym, jak dziala s´wiat w konkretnych sytuacjach. Przywódcy polityczni oskarz²ony o podejmowaniu waz²nych decyzji cze³sto pozwalaja³ analogie historyczne poprowadzi ich proces podejmowania decyzji. Na przyklad, Harry Truman napisal w swojej autobiografii, z²e widzi podobien´stwa mie³dzy Kongresu "Komitetu w sprawie prowadzenia wojny" z siedziba³ w czasie wojny secesyjnej, który stal sie³ centrum szpiegostwa dla Konfederacji, a podobny komitet s´ledczy, który stal na czele podczas II wojny s´wiatowej. Dlatego tez² wzia³l dodatkowe s´rodki ostroz²nos´ci, aby upewnic´ sie³, z²e ta komisja nie wyciek cennych informacji do nazistów. "Prawie wszystkie obecne wydarzenia w sprawy rza³dów i narodów ma swoje analogie i precedensy w przeszlos´ci," Truman napisal. "Nie znam z²adnego pewniejszy sposób na solidne podstawy nauk politycznych i administracji publicznej, niz² studiowac´ historie ostatnich administracji."

Ogólne Jakabu Gowan, szef Nigerii pan´stwa w czasie wojny z secesyjnym Biafra, czytal biografie³ cztery glos´nos´ci Carl Sandberg za Abrahama Lincolna. Identyfikacji z wlasna³ sprawe³, z²e Pólnocy, Gowan powiedzial dziennikarzom, z²e móglby uznac´ "Shermany" i "Dotacje" ws´ród swoich dowódców. Z drugiej strony, Adolf Hitler byl ble³dnie zache³cony s´mierci prezydenta Franklina D. Roosevelta nadzieje³, z²e alianci moga³ zrelaksowac´ swoje cis´nienie wojskowej na jego rozpadaja³cym narodu, bo jego bohater, Fryderyk Wielki Pruski, zostal uratowany od prawdopodobnej poraz²ki, kiedy wojska rosyjskie wycofali sie³ po s´mierci Katarzyny Wielkiej. Takie analogie moga³ lub nie po drodze.

Aby przewidziec´ historie³ na szerokim poziomie nie moz²emy polegac´ na konkretnym zestawie przebiegu zdarzen´ z obecnej sytuacji, ale tylko na ogólnych oczekiwan´ w oparciu o charakter spoleczen´stw ludzkich, takich jak naste³puja³ce: Co idzie w góre³, zwykle sprowadza sie³. Co to jest urodzone umiera. Ludzie walcza³ o randze i pozycji. Pote³z²ne grupy interesów staraja³ sie³ chronic´ wlasne murawy. Sa³ to niektóre z "lekcje", jakie nalez²y wycia³gna³c´ z przeszlos´ci. Z dobrej strony, nowe jest mlody i energiczny i kreatywny, ale równiez² nieprzewidywalna. Trzeba utworzyc´ odpisy na nieoczekiwane zmiany paradygmatu. Przyszlos´c´ Historia utrudni wszelkich staran´, aby wystaja³ pewna³ wizje³, chyba, byc´ moz²e, sami uczestniczyc´ w wypelnianiu wydarzen´.


Kliknij na tlumaczenia na:

Angielski - Francuski - Hiszpanski - Niemiecki - Portugalski - wloski   

Uproszczony Chi?ski - Indonezyjski - Turecki - holenderski - Rosyjski 

 

przejdz´ do: strony glównej

 

Copyright 2015 THISTLEROSE PUBLIKACJE - Wszystkie prawa zastrzez²one

http://www.worldhistorysite.com/predictionj.html