BillMcGaughey.com

BillMcGaughey.com

BillMcGaughey.com

 

BILA MEKAGOGHICI VYAKTIGATA VEBASA'ITA

Bila Mekagoghi, jo ata milphorda, penasilvheniya yethe rahato, eka darsanika, katha sanganara, makana malika, kamagara arthasastrajña, jagatika itihasakara, rajakiya umedavara, ataka karanara ani kutumbiya ahe. To kami kamancya tasancya ameriketa agraganya samarthakampaiki eka ahe. Tyancyakade jagatika itihasaci ani mothya itihasaci eka advitiya ani akarsaka yojana ahe. Tyanni adhyaksa ani itara aneka sarvajanika karyalayansathi dhava ghetali ahe. Tyane miniyapolisamadhila apamanaspada sahara sarakaracya virodhata ladhanyasa madata keli ahe. Yethe kahi lekha aheta je ya manasacya vividha avadi ani anubhavance anubhava detata.

 

Aneka bhagata lekhana linksas

 

Mekagoghici vaiyaktika ani kautumbika parsvabhumi

Kami kamakajace tasa ani manavi vyaparace niyamana

Sabhyata paca yugammadhye jagatika itihasa

Vaiyaktika kathalekhaka

Itara katha sanganare

Darsanika ani vislesanatmaka lekha

Makana malika vakila

Rajakiya umedavara

Kayadesira avhane

Jati ani amerikana o?akha yavara vicara

Tyancya veba sa'itsace sthira ani prakasita lekha

Mothe itihasa pustaka

 

apana tippani karu icchita asalyasa, krpaya imela pathava: mailto: 2wmcg@earthlink.net ---

Apana babaphisaca vapara itara bhasammadhye apalya majakurace bhasantara karanyasathi karu sakata: babelfish

 

davikaduna ujavikade: Bila Mekagoghi (2009) - - Bila Mekagoghi (2008)

davikaduna ujavikade: Bila Mekagoghi (1993) - - Bila Mekagoghi (2009)

Tyacya vebasa'itsavarila duve (rahadaricya utaratya kramavarita sucibad'dha)

www.worldhistorysite.com

www.identityindependence.com

www.goldparty.org

www.shorterworkweek.com

www.landlordpolitics.com (phakta ingraji bhasa)

www.newindependenceparty.org (phakta ingraji bhasa)

www.billmcgaughey.com hi vebasa'ita

www.newdignityparty.org (phakta ingraji bhasa)

www.thistlerose.com (phakta ingraji bhasa)

www.billforpresident.org (phakta ingraji bhasa) niskriya

www.progressiverepublicans.org (phakta ingraji bhasa)

www.bighistorysite.comBila Mekagoghi yance navina pustaka, histri opha da tripala astittva, biga histricya ksetrata navina sa'ita

 

 

Madhye anuvada karanyasathi klika kara:

ingraji - phrenca - spenisa - jarmana - portugija - italiyana

cini - indonesiyana - turki - polisa - daca - rasiyana

hindi

Kopira'ita 201 9 thislorese prakasana - sarva hakka suraksita
http://www.BillMcGaughey.com/BillMcGt.html