Pajabi/ Punjabi

BillMcGaughey.com

BillMcGaughey.com

BillMcGaughey.com

 

Bila McGaughey di niji vaibasa'ita

Milakaphorada, painasilaveni'a vica rahi rahe bila maikagauji, ika darasanika, kahanikara, makana malika, mazadura arathasasatari, visava itihasakara, rajanitaka umidavara, griphatari ate parivaraka manukha hana. Uha amarika de sabha tom pramukha sautasanam vicom ika hai uha rasatarapati ate ka'i hora sarakari dafataram la'i cala'i'a gi'a hai.Usa ne sarakara de sakata nala sahira de khilapha larana di agava'i kiti hai. Ithe kujha likhatam hana jo isa vi'akati di'am bhavanavam di misala didi'am hana. Jivana

Ka'i khetaram vica likhatam da lika

 

Maikagauge di niji ate parivaraka pichokara

chote kama de ghate ate manukhi vapara niyama di pravanagi

Visava itahasa vica paja sabhi'acaram de yugam

niji kahanikara

duji'am kahani'am da patarakara

Darasanika ate visalesanatamaka likhatam

makana malaka de aidavoketa

rajanitaka umidavara

kanuni cunauti'am

Nasala ate amariki pachana'te vicara

usa di'am vaiba sa'itam di sathirata ate prakasita lekham

vade itihasa di kitaba

 

 

Je tusim tipani karana cahude ho, tam kirapa karake ika imela bhejo: mailto: 2wmcg@earthlink.net

Tusim apane patha nu hora bhasavam vica anuvada karana la'i babalaphisa di varatom kara sakade ho: babelfish

 

Khabe tom saje: Bill McGaughey (2009) - - Bill McGaughey (2008)

Khabe tom saje: Bill McGaughey (1993) - - Bill McGaughey (2009)

apani'am vaibasa'itam de lika (traiphika de ghatade krama vica sucibadha)

www.worldhistorysite.com

www.identityindependence.com

www.goldparty.org

www.shorterworkweek.com

www.landlordpolitics.com (Kevala agarezi bhasa)

www.newindependenceparty.org (Kevala agarezi bhasa)

www.billmcgaughey.com Iha vaibasa'ita

www.newdignityparty.org (Kevala agarezi bhasa)

www.thistlerose.com (Kevala agarezi bhasa)

www.billforpresident.org (Kevala agarezi bhasa) nisakiri'a

www.progressiverepublicans.org (Kevala agarezi bhasa)

www.bighistorysite.com Bila maikagauji di navim kitaba, hisatari afa da tripala aikasisasatana, biga hisatari de khetara vica navim sa'ita

 

Ika anuvada la'i kalika karo:

agarezi - pharainca - sapeni - jaramana - puratagali - italavi

cini - idonesi'a'i - turaki - polisa - daca - rusi

Hidi - Arabi - Bagali - Japani - Pajabi - Savami

Tegulu - Marathi - Malavi - Kori'a'i - Vi'atanami - Tamila

 

Kapira'ita 2019 thisatalaraseza prakasana-sare haka rakhavem hana
http://www.BillMcGaughey.com/BillMcGq.html

Pajabi/ Punjabi